Akavaförbunden


A B D F H K P T U

A

Upp
Telefon 0500 918 730
Medlemskap 818 personer Män 34 % Kvinnor 66 %
Bli medlem
Hemsidan http://www.akavanerityisalat.fi/se/
Telefon 0201 235 340
Översikt
Akavas Specialorganisationer rf är en intresseorganisation för experter och överordnade inom kultur, förvaltning och affärsliv. Vårt växande förbund har 25 självständiga medlemsföreningar med över 26 000 medlemmar. Det lönar sig att gå med redan under studietiden.
Vem kan bli medlem
Du kommer med i Akavas Specialorganisationer genom att ansluta dig till en medlemsförening som företräder din egen bransch eller utbildning.
Medlemskap 28000 personer Män 18 % Kvinnor 82 %
Bli medlem Bli studerandemedlem

B

Upp
Hemsidan http://www.paallystoliitto.fi/pa_svenska/
Telefon +358 40 3019290
Översikt
Befälsförbundet rf är en finländsk fackorganisation, som verkar inom försvarsministeriets och inrikesministeriets förvaltningsområde. Förbundet har 58 medlemsföreningar, som verkar inom försvaret, gränsbevakningen och den internationella krishanteringen. Medlemsföreningarna har sammanlagt cirka 4500 personmedlemmar.

Befälsförbundet är som medlemsförbund i AKAVA. Akava är den fackliga centralorganisationen för cirka 500 000 högutbildade i Finland. Akava är den enda av löntagarorganisationerna som kontinuerligt ökar sitt medlemstal.

Förbundet är medlem i European Organisation of Military Associations EUROMIL och deltar i Nordisk Officers Allians NOA:s verksamhet.

Befälsförbundet rf är grundat år 1929 och har tidigare verkat under namnet Suomen Aliupseeriliitto (Finlands Underofficersförbund) och Toimiupseeriliitto (Befattningsofficersförbundet).
Vem kan bli medlem
Huvuddelen av förbundets medlemskår är intstitutofficerer, men även visstidsanställda reservofficerer, officerer, specialofficerer, underofficerer, gräns- och sjöbevakare, avtalsmilitärer och civilpersoner tillhör också Befälsförbundet.

Våra medlemmar innehar krävande befattningar inom armén, marinen och flygvapnet samt Gränsbevakningsväsendet. Typiska befattningar är uppgifter inom utbildning, underhållsadministration och teknik. Till de högsta befattningarna räknas olika expert- och chefuppgifter.
Medlemskap 4500 personer Män 98.7 % Kvinnor 1.3 %

D

Upp
Hemsidan http://www.dtl.fi/www/page/liitto_se
Telefon 09 1502 487
Översikt
Diakoniaarbetarnas förbund hör till Akava, är branschens ledande fackförening, som lägger grunden för branschens arbetstagare. Anslutna till förbundet är över 90% av diakoniarbetarna. Kort om Dtl: branschens starka fackförening sedan 1958, 45 underavdelningar, kansli i Akava-huset.
Vem kan bli medlem
Förbundets medlemmar är utbildade inom kyrkans diakoniarbete och fostran. Medlemmarna har en utbildning på yrkeshögskole nivå eller motsvarande eller är dessa utbildningars studerande.
Medlemskap 2000 personer Män 7 % Kvinnor 93 %
Bli medlem Bli studerandemedlem
Hemsidan http://www.diff.fi
Telefon 040 585 0972
Översikt
DIFF – Ingenjörerna i Finland rf är en svenskspråkig, självständig, partipolitiskt obunden, riksomfattande sammanslutning med såväl arbetsmarknads- som ideell verksamhet för ingenjörer och ingenjörsstuderande. DIFF grundades år 1936 och har ca 3300 medlemmar, av vilka dryga 550 är ingenjörsstuderande. Förbundet har regionala avdelningar i Åboland och Österbotten.

DIFF är medlem i Akava och är centralförbundets enda svenskspråkiga medlemsorganisation.
Vem kan bli medlem
Kravet för medlemskap är teknisk examen på yrkeshögskolenivå.
Medlemskap 3300 personer Män 92 % Kvinnor 8 %
Bli medlem Bli studerandemedlem

F

Upp
Hemsidan http://www.talentia.fi/sv/
Telefon 09 3158 6000
Översikt
Talentia har över 22 000 medlemmar.
Fackorganisationen Talentia

- främjar energiskt sina medlemmars ekonomiska och fackliga intressen
- informerar och försvarar sina medlemmar i problemsituationer
- tryggar ekonomin i fall av arbetslöshet
- stödjer medlemmarnas professionella utveckling
- erbjuder sina medlemmar kanaler för att påverka branschens utveckling.
Till Talentias särskilt starka sidor hör kännedomen om socialbranschen i frågor i anslutning till intressebevakning, utbildning, yrkesutövning och utveckling av yrkena. Som medlem i Talentia är du också medlem i de högutbildade löntagarnas centralorganisation Akava. Akava har över500 000 medlemmar. Som medlem av Akava kan du lita på att bevakningen av dina intressen sköts sakkunnigt både här hemma och utomlands.
Vem kan bli medlem
Vem kan höra till Talentia?
Du kan bli medlem av Talentia om du avlagt examen för socialbranschen vid universitet eller yrkeshögskola, examen för socialbranschen på institutsnivå eller om du är högskolestuderande inom branschen.

Talentiamedlemmar har bl.a. följande examina

- magistersexamen (magister i samhällsvetenskaper, politices magister, som omfattar eller som har kompletterats med fördjupade studier i socialarbete)
- yrkeshögskoleexamen för socialbranschen (socionom YH, geronom YH, rehabiliteringshandledare YH)
- examen för socialbranschen på institutsnivå (socialpedagog, socialhandledare, handledare inom socialbranschen, handledare av utvecklingshämmade)
- barnträdgårdslärarexamen i fall den som ansöker om medlemskap arbetar som familjedagvårdsledare
Medlemskap 24300 personer Män 7 % Kvinnor 93 %
Bli medlem Bli studerandemedlem
Hemsidan http://www.safa.fi/fin/safa_pa_svenska/
Telefon 09 584 448
Översikt
Finlands Arkitektförbund SAFA, är en professionell organisation som inte arbetar för ekonomisk vinning.
Det grundläggande målet för förbundets all verksamhet är att befrämja kvaliteten av vår bebyggda miljö. På den nationella plan strävar SAFA efter att påverka lagstiftningen med uttalanden och genom att föra förhandlingar med politiker och myndigheter. Tillsammans med andra organisationer inom byggsektorn har SAFA definierat sin arbetssektor till arkitekturdesign. Den övervakar också standarder som rör professionen samt yrkesetiken bland medlemmarna.
Det finns cirka 3 100 medlemmar i förbundet. Detta omfattar ungefär 80 % av alla finländska arkitekter med slutexamen från universitet. Medlemskapet är frivilligt och är inte ett villkor för att utöva professionen. I Finland är den professionella titeln arkitekt inte skyddad av lagen och ingen registrering behövs. SAFA har också cirka 600 studerandemedlemmar.
Vem kan bli medlem
Den som söker medlemskap i SAFA ska uppfylla de krav i Europeiska unionens direktiv om yrkeskvalifikationer som gäller för arkitekter i fråga om universitetsexamen och de eventuella bilagor som krävs i anslutning till denna.
Medlemskap 3710 personer Män 58 % Kvinnor 42 %
Bli medlem Bli studerandemedlem
Hemsidan www.sefe.fi/portal/sv/
Telefon 0201 299 299
Översikt
Finlands Ekonomer är en service- och intresseorganisation för personer som avlagt högskoleexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. Förbundet består av 25 ekonomföreningar och 13 studerandeföreningar. Finlands Ekonomer har över 50 000 medlemmar och är därmed Akavas fjärde största medlemsorganisation.
Vem kan bli medlem
Du kan bli ekonommedlem när du har avlagt:

- Universitetsexamen i ekonomiska vetenskaper vid ett finländskt universitet eller vid handelshögskolan Hanken
- Fortsättningsexameni ekonomiska vetenskaper vid ett finländskt universitet
- Universitetsexamen i ekonomiska vetenskaper vid ett nordiskt universitet
- En universitetsexamen i ekonomiska vetenskaper utanför Norden (i Europa
vanligen Bachelor eller Master of Science in Economics).
Medlemskapet förutsätter i regel en minst treårig universitetsutbildning
(180 ETCS), behandlas från fall till fall.

Det finländska omfattande MBA-programmetvid ett universitet om du har minst en lägre grundexamen vid ett universitet, behandlas från fall till fall.
Medlemskap 50000 personer Män 47 % Kvinnor 53 %
Bli medlem Bli studerandemedlem
Hemsidan http://www.farmasialiitto.fi/pa_svenska
Telefon 029 7010 1090 (arkisin klo 9-12)
Översikt
Finlands Farmaciförbund är en fackorganisation med full service som bevakar farmaceuternas, provisorernas och farmacistuderandenas dvs. experternas inom farmacibranschen ekonomiska och yrkesinriktade intressen. Förbundet har verkat för befrämjandet av arbetsförhållandena, yrkesskickligheten och den samhälleliga ställningen för experterna inom läkemedelsförsörjningen alltsedan år 1917. Cirka 9 000 experter inom farmacin gör sin röst hörd såväl i den yrkesinriktade som i den ekonomiska intressebevakningen.
Vem kan bli medlem
Förbundets medlemmar är farmaceuter, provisorer och farmacistuderande. Av medlemmarna är 80 % farmaceuter, knappt 10 % provisorer och drygt 10 % studerande. Branschen är rätt kvinnodominerad. Cirka 95 % av medlemmarna är kvinnor.
Medlemskap 8000 personer Män 8 % Kvinnor 92 %
Bli medlem Bli studerandemedlem
Hemsidan http://www.terveydenhoitajaliitto.fi/se
Telefon 09 2527 4400
Medlemskap 7500 personer Män 1 % Kvinnor 99 %
Hemsidan http://www.lakimiesliitto.fi
Telefon (09) 8561 0300
Översikt
Finlands Juristförbundet, som inledde sin verksamhet år 1944, skall bevaka juristernas ekonomiska och samhälleliga intressen, utveckla deras yrkesskicklighet och upprätthålla en hög yrkesetik bland juristerna.
Vem kan bli medlem
Juris kandidat, rättsnotarie eller juris magister -examen (avladga I Finland) eller motsvarande examen avladga utomlands.
Medlemskap 15030 personer Män 50 % Kvinnor 50 %
Hemsidan http://www.psyli.fi/pasvenska
Telefon +358 9 6122 9122
Översikt
Finlands Psykologförbund är en av Akavas 30 medlemsförbund. Förbundet hör också till Vakava, som än en förening grundad av Akavas 13 medlemsförbund.
Psykologförbundets medlemsantal är ca 6300. Antalet har vuxit stadigt med ungefär sex procent om året.
Pykologförbundet har 18 lokala medlemsföreningar. Av medlemmarna tjänstgör 55 procent inom kommunsektorn. I statens tjänst verkar 10 procent av medlemmarna. 35 procent är privatanställda eller har privatpraktik.
Medlemskap 7288 personer Män 15 % Kvinnor 85 %
Hemsidan http://www.sell.fi/index.php?id=381
Telefon 09 7745 4810
Översikt
Syftet för Finlands Veterinärförbund rf är att fungera som en förbindelselänk mellan sina medlemmar och att främja såväl det praktiska som det vetenskapliga arbetet inom det veterinärmedicinska området. Dessutom tillägnas förbundet uppgiften att utveckla veterinärväsendet i Finland och att övervaka de yrkesrelaterade, sociala, ekonomiska och samhälleliga förmånerna.
Veterinärförbundet utövar publikationsverksamhet och stöder veterinärmedicinsk forskning, anordnar vidareutbildning och arrrangerar de årligen återkommande Veterinärdagarna.
Vem kan bli medlem
Veterinärmedicinska studenter, legitimerade veterinärer.
Medlemskap 2339 personer Män 26 % Kvinnor 74 %
Bli medlem Bli studerandemedlem
Hemsidan www.tieteentekijoidenliitto.fi
Telefon 0207589610
Översikt
Forskarförbundet är ett fackförbund för forskare, lärare och övriga akademiska experter vid universitet och forskningsanstalter. Gemensamt för medlemmar är snarare samma arbetsgivare än samma utbildningsområde. Medlemmarna får hjälp och stöd av förbundets omfattande nätverk av kunniga förtroendepersoner och förhandlare.

Enskilda personer blir medlemmar i Forskarförbundet via någon av dess medlemsföreningar.
Medlemskap 6800 personer Män 40 % Kvinnor 60 %
Bli medlem Bli studerandemedlem

H

Upp
Hemsidan http://www.yhteiskunta-ala.fi/se/
Telefon 010 231 0350
Översikt
Högskoleutbildade samhällsvetare rf fungerar som en facklig intresseorganisation för anställda inom olika samhällssektorer samt för personer som har avlagt eller studerar till högskoleexamen inom olika samhällssektorer. Förbundet hör till centralorganisationen Akava. Den typiska utbildningsbakgrunden för förbundets medlemmar är en samhällsvetenskaplig, humanistisk eller pedagogisk högskoleexamen. Vi är redan fler än 11 500 och vårt medlemsantal växer kraftigt.
Medlemskap 12500 personer Män 34 % Kvinnor 66 %
Bli medlem Bli studerandemedlem

K

Upp
Hemsidan http://www.akiliitot.fi
Telefon +358 9 4270 1503
Medlemskap 5747 personer Män 51 % Kvinnor 49 %

P

Upp
Hemsidan http://www.yty.fi/svenska
Telefon (09) 2510 1310
Översikt
intressebevaknings- och serviceorganisationen för dig som är i chefställning eller arbetar med krävande specialistuppgifter och inte i Akava har hittat en organisationskanal som motsvarar din utbildning. Med en förmånlig månadsavgift på 24,75 euro får du personlig rådgivning och juridisk hjälp i angelägenheter som gäller YTY är arbetsförhållanden, värdefulla medlemsförmåner och hör till ett inkomstrelaterat arbetslöshetsstödsystem.

YTY har inte endast koncentrerat sig till vissa yrkessektorer utan flera medlemmar arbetar bl.a. inom ITC-branschen, handelssektorn, inom försäljning, marknadsföring samt i finansierings- och försäkringsbranschen.

Vi koncentrerar oss på det väsentliga, dvs. att betjäna våra kunder. Vi erbjuder våra medlemmar individuella och högklassiga rådgivnings-, intressebevaknings- och medlemstjänster.
Medlemskap 10000 personer Män 58 % Kvinnor 42 %
Bli medlem
Hemsidan http://www.professoriliitto.fi/professoriliitto_se
Telefon 09 4250 700
Översikt
Professorsförbundets ändamål är att verka som professorernas yrkesmässiga förbindelselänk och arbetsmarknadsorganisation. Förbundet framhäver betydelsen av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad högsta undervisning samt vill främja växelverkan mellan vetenskapssamfundet och det övriga samhället.

Professorsförbundet är en självständig Akavaansluten arbetsmarknadsorganisation, vars medlemskår består av universitetsprofessorer, tjänstemän i motsvarande ställning vid forskningsinstitutioner och - centraler samt interimistiska handhavare av dessa tjänster.
Vem kan bli medlem
En professor vid ett universitet eller en forskare eller en lärare i jämförbar ställning kan ansluta sig som medlem i förbundet. Till medlem i förbundet kan antas en person med tidsbestämt arbetsförhållande, förutsatt att detta arbetsförhållande ingåtts för minst ett år.

En person som är i karriärsystemet (tenure track, vakinaistamispolku) med inriktning på en framtida professur kan antas som medlem i förbundet när det nästsista steget i karriärsystemet har nåtts. Personen brukar vid det laget för det mesta tituleras biträdande professor (associate professor, apulaisprofessori).

Statliga forskningsinstituts anställda, vilkas tjänstebeteckning är professor eller forskningsprofessor, har rätt att bli medlemmar i Professorsförbundet. När dessa personer har blivit antagna till tjänster av detta slag har utnämningen typiskt föregåtts av utvärdering av vederbörandes vetenskapliga kompetens. Förutsättningarna för beviljande av medlemskap bedöms från fall till fall beträffande personer som
Medlemskap 2363 personer Män 75 % Kvinnor 25 %
Bli medlem Bli studerandemedlem

T

Upp
Hemsidan http://www.tek.fi/index.php?id=10
Telefon (09) 229 121
Översikt
Teknikens Akademikerförbunds (TEK) verksamhetsidé är att höja medlemmarnas värde på arbetsmarknaden och öka yrkeskårens samhälleliga betydelse.

Till TEK hör både teknologer, unga diplomingenjörer som just har startat sin karriär, redan erfarna yrkesutövare samt pensionärer, både finsk- och svenskspråkiga. Bland medlemmarna finns både löntagare, yrkesutövare och företagare.

Svenskspråkiga diplomingenjörer, arkitekter och teknologer är vanligen personmedlemmar i den svenskspråkiga intresseorganisationen Tekniska Föreningen i Finland (TFiF), som har delegerat arbetsmarknadsfrågorna till Teknikens Akademikerförbund TEK.
Vem kan bli medlem
Svenskspråkiga diplomingenjörer, arkitekter och teknologer är vanligen personmedlemmar i den svenskspråkiga intresseorganisationen Tekniska Föreningen i Finland (TFiF), som har delegerat arbetsmarknadsfrågorna till Teknikens Akademikerförbund TEK.

De TFiF-medlemmar som önskar arbetsmarknadsservice kan få den via TEK genom att utöver TFiF- avgiften erlägga en speciell TEK-avgift. I TEK-avgiften ingår premien för arbetslöshetsförsäkringen.
Medlemskap 73000 personer Män 81 % Kvinnor 19 %
Bli medlem

U

Upp
Hemsidan http://www.oaj.fi
Telefon +35820748 9600
Översikt
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ är en arbetsmarknadsorganisation som bevakar lärarnas intressen. OAJ är den enda fackorganisationen som förhandlar om lärarnas anställningsvillkor. Över 95% av landets lärare är medlemmar i OAJ och idag har organisationen 120 000 medlemmar.

Verksamhetsfältet är brett och OAJ representerar lärarna på olika stadier. Det är barnpedagogik och förskolverksamhet, grund- och gymnasieundervisning, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundundervisning i konst, allmänbildande och yrkesinriktad vuxenutbildning ända upp till universitetsnivå.
Vem kan bli medlem
Alla som undervisar inom sektorn för undervisning och fostran kan ansluta sig till Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ. Förutsättningen för ett medlemskap är att man arbetar som lärare och har avlönad anställning. Yrkeskåren är sålunda det avgörande.
Man kan också upptas som medlem ifall man handhar andra uppgifter än läraruppgifter som är förknippade med undervisningsväsendet och speciellt om den sökande har lärarbakgrund och/eller lärarbehörighet samt ifall löne- och andra anställningsvillkor bestäms enligt de avtal som gäller för lärare.

Förutsättningar för ett medlemskap är att du

arbetar som lärare eller med andra jämförbara uppgifter inom sektorn för undervisning och fostran
med lärarbehörighet har ett ikraftvarande arbetsavtal
utan lärarbehörighet i regel har ett vikariat som varar en termin

Lärarvikarier och deltidsanställda lärare

Du kan ansöka om medlemskap i OAJ ifall du har fullständig lärarbehörighet och har ett ikratfvarande arbetsavtal. Om du saknar kompl
Medlemskap 120000 personer Män 26 % Kvinnor 74 %
Bli medlem Bli studerandemedlem