Ammattiliitot

Akavassa on 36 ammattiliittoa, jotka edustavat korkeakoulutettuja.  Alla on aakkosellinen luettelo Akavan liitoista, jonka kautta pääset tutustumaan niiden tarkempiin tietoihin.A D E I K L M O P S T U Y

A

Ylös
Verkkosivut http://www.agronomiliitto.fi/
Puhelinnumero 09 2511 160
Yleisesittely
Turvaa työhön – iloa elämään

Palvelu- ja etujärjestö Agronomiliitto yhdistää koko ruokaketjun, maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, ympäristö-, kotitalous- ja kuluttajatieteiden asiantuntijat. Heidän osaamisensa pohjautuu ruokaketjun tarpeisiin räätälöityihin soveltaviin tieteisiin, kuten kemiaan, biologiaan, taloustieteisiin ja biotekniikkaan.

Agronomiliitto pitää huolta jäsentensä yhteiskunnallisista eduista. Sen palvelut ja tapahtumat tarjoavat mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, verkostoitumiseen ja yhteisöllisyyteen.
Ketkä voivat liittyä
Agronomiliiton jäseniksi hyväksytään henkilöt, jotka ovat opiskelemassa tai ovat suorittaneet yliopisto- tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jollakin seuraavista aloista:
- maataloustieteet
- elintarviketieteet
- kotitaloustieteet
- ravitsemustieteet
- ympäristötieteet tai
- muu näitä aloja läheisesti sivuava tieteenala.

Harkintansa mukaan hallitus voi hyväksyä henkilöjäseneksi samalla alalla tai vastaavissa tehtävissä toimivan henkilön, joka on suorittanut muun yliopisto- tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.
Jäsenmäärä 6000 henkilöä Miehet 39 % Naiset 61 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut www.akavanerityisalat.fi
Puhelinnumero 0201 235 340
Yleisesittely
Akavan Erityisalat kokoaa yhteen 22 itsenäistä eri aloja edustavaa jäsenyhdistystä. Liittomme kokoaa kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin asiantuntija- ja esimiestehtävässä toimivia ja näihin valmistuvia opiskelijoita.

Jäsenyhdistyksistämme 17:sta voit kuulua opiskelijana ja halutessasi jäsenyys jatkuu valmistumisen jälkeen automaattisesti omassa jäsenyhdistyksessäsi ja täten myös Akavan Erityisaloissa. Olemme yksi 36 akavalaisesta ammattiliitosta. Liittoomme järjestäydytään jäsenyhdistysten kautta. Jäsenmaksu on prosenttipohjainen vaihdellen jäsenyhdistystemme välillä aina 0,75 % 1,30 % saakka. Jäsenmaksua maksetaan työssäoloaikana, joten esimerkiksi opiskelijajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta, mikäli eivät työskentele opiskeluaikana. Jäsenyys kerryttää työssäoloehtoa myös opiskeluaikana, mikäli käyt opintojen ohella töissä. Olemme vakuuttaneet jäsenemme Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO:n kautta.
Ketkä voivat liittyä
Akavan Erityisaloihin järjestäydytään jäsenyhdistyksen kautta.

Kokoamme yhteen seuraavat jäsenyhdistykset:
Aito HSO ry
Akateemisten Järjestötoimitsijoiden Liitto AJT ry
Arkistoalan ammattiyhdistys
Hallintonotaarit
Kihlakunnanulosottomiehet
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen henkilökuntayhdistys
Kuntien asiantuntijat - Kumula ry
Kieliasiantuntijat ry
Merenkulkuopistojen opettajainyhdistys
Museoalan ammattiliitto
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat
Opetushallinnon akateemiset toimihenkilöt
Pelastushallinnon Virkamiehet
SPECIA - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt
Suomen Geronomiliitto
Suomen Restonomit - SURE ry
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry
Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat Toimihenkilöt
Suomen Verotarkastajat SVT ry
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry
Jäsenmäärä 28000 henkilöä Miehet 18 % Naiset 82 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.taja.fi
Puhelinnumero +358 40 507 3648
Yleisesittely
Akavan sairaanhoitajat ja Taja (ent. Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry) on valtakunnallinen ammattijärjestö sairaanhoitajille ja sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimiville johtajille ja asiantuntijoille.
Ketkä voivat liittyä
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sairaanhoitaja-, sairaanhoitaja (AMK)- ja sairaanhoitaja (ylempi AMK)-tutkinnon suorittaneet, terveystieteiden maisterit (tai vastaavan aiemman tutkinnon suorittaneet) ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöön kuuluvat muun maisteritutkinnon suorittaneet henkilöt.

Jäseneksi voidaan hyväksyä myös terveystieteiden maisterin tutkintoa suorittava opiskelija tai muuta maisteritutkintoa tiedekorkeakoulussa suorittava opiskelija, joka kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöstöön.
Jäsenmäärä 1245 henkilöä Miehet 2 % Naiset 98 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.akavanyleinenryhma.fi
Puhelinnumero 0500 918 730
Yleisesittely
Akavan Yleinen Ryhmä ry:n (AYR) toiminnan tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja. Akavan Yleinen Ryhmä AYR edistää lisäksi koulutettujen henkilöiden yhteenkuuluvuutta. Sen tavoite on pitää jäsentensä palkkaus ja muut edut ajan tasalla sekä korjata havaitut epäkohdat. Akavan Yleinen Ryhmä on edullinen väylä ammatilliseen järjestäytymiseen sekä vastuullinen ja luotettava etujärjestö.
Ketkä voivat liittyä
Akavan Yleisen Ryhmän AYR:n jäseneksi voi liittyä korkeakoulututkinnon tai ylioppilastutkinnon ja jonkin erityiskoulutusalan tutkinnon suorittanut henkilö. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä kirjallisten hakemusten perusteella.

Yhdistyksen jäseniksi hakeutuu tyypillisesti 5-8 vuotta työelämässä olleita henkilöitä, jotka työskentelevät valtion, kuntien ja yksityisen sektorin palveluksessa asiantuntijoina, erityistehtävissä sekä esimiestehtävissä.
Jäsenmäärä 818 henkilöä Miehet 34 % Naiset 66 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut www.ammattiliittoava.fi
Yleisesittely
Ammattiliitto Ava ry toimii kattojärjestönä kolmelle valtiosektorin liitolle, joita ovat Verovirkailijain Liitto ry, Tullivirkamiesliitto ry ja Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ry. Ammattiliitto Ava ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevien jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Järjestön yhteenlaskettu jäsenmäärä on 5 700.
Jäsenmäärä 5700 henkilöä

D

Ylös
Verkkosivut http://www.dtl.fi
Puhelinnumero 09 1502 487
Yleisesittely
Diakoniatyöntekijöiden Liitto on akavalainen, alansa johtava ammattijärjestö, joka rakentaa tukipilarit työntekijöiden työlle. Se tarjoaa asiantuntemusta työntekijöiden asemasta, työoloista ja koulutuksesta. Liittoa tarvitaan erityisesti silloin, kun on kyse palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Diakoniatyöntekijöiden Liittoon kuuluu yli 90 % kaikista diakoniatyöntekijöistä. Diakoniatyöntekijöiden Liitto lyhyesti: ammattijärjestö vuodesta 1958, jäseniä noin 2000, 45 alaosastoa, toimisto Akavatalossa.
Ketkä voivat liittyä
Diakoniatyöntekijöiden Liittoon voi liittyä henkilö, jolla on piispainkokouksen hyväksymä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian tai kasvatuksen virkaan kelpoistava vähintään ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto. Opiskelijajäseneksi pääsee, jos opiskelee jotakin edellä mainittua tutkintoa varten.
Jäsenmäärä 2000 henkilöä Miehet 7 % Naiset 93 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.diff.fi
Puhelinnumero 040 585 0972
Yleisesittely
DIFF – Ingenjörerna i Finland rf är en svenskspråkig, självständig, partipolitiskt obunden, riksomfattande sammanslutning med såväl arbetsmarknads- som ideell verksamhet för ingenjörer och ingenjörsstuderande. DIFF grundades år 1936 och har ca 3300 medlemmar, av vilka dryga 550 är ingenjörsstuderande. Förbundet har regionala avdelningar i Åboland och Österbotten.

DIFF är medlem i Akava och är centralförbundets enda svenskspråkiga medlemsorganisation.
Ketkä voivat liittyä
Kravet för medlemskap är teknisk examen på yrkeshögskolenivå.
Jäsenmäärä 3300 henkilöä Miehet 92 % Naiset 8 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi

E

Ylös
Verkkosivut http://www.yty.fi
Puhelinnumero (09) 2510 1310
Yleisesittely
YTY on etu- ja palvelujärjestö yksityisalalla toimiville ylemmille toimihenkilöille, esimiehille ja asiantuntijoille. YTYn jäsenyys perustuu asemaan, ei koulutukseen tai tiettyyn alaan. Jäsenemme toimivat useilla eri aloilla, mm. teknologiateollisuudessa, tietotekniikan palvelualalla, finanssi-, ilmailu- ja kaupan alalla sekä teollisuuden palveluksessa. YTYssä on yli 10 000 jäsentä, joista noin viidennes kuuluu YTYyn jäsenyhdistysten kautta. Jäsenyhdistyksiä ovat mm. liikennelentäjäyhdistykset ja Suomen Ammattivalmentajat SAVAL.

YTYyn kuuluminen on itsestä ja omista eduista huolehtimista. Hyvä asema ei takaa työsuhdeturvaa. YTY tarjoaa jäsenilleen henkilökohtaista työsuhdeneuvontaa ja urapalveluita. Kiinteään jäsenmaksuun sisältyy myös IAET-kassan jäsenyys.
Ketkä voivat liittyä
Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn jäsenyys perustuu asemaan, ei koulutukseen tai tiettyyn alaan. Jos toimit esimies- tai asiantuntijatehtävissä, saattaa YTY olla sinulle sopivin liitto.

Jäsenistömme koulutustausta vaihtelee keskikoulusta ylempiin korkeakoulututkintoihin. Esimerkiksi yo-merkonomi, datanomi, teknikko ja FM ovat yleisiä tutkintoja jäsentemme keskuudessa. Ekonomit, diplomi-insinöörit, tradenomit ja lakimiehet järjestäytyvät ensisijaisesti omiin koulutuspohjaisiin liittoihinsa. YTYn jäsenyhdistyksillä, kuten Suomen Ammattivalmentajilla ja liikennelentäjäyhdistyksillä on omat jäsenkriteerinsä.
Jäsenmäärä 10000 henkilöä Miehet 58 % Naiset 42 %
Liity jäseneksi

I

Ylös
Verkkosivut http://www.ilry.fi
Puhelinnumero 0201 801 801
Yleisesittely
Insinööriliitto on ammatti- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 70 000 jäsentä. Liittoon kuuluu 30 alueellista sekä 6 valtakunnallista jäsenjärjestöä.

Nimensä mukaisesti Insinööriliitossaa on jäsenenä insinöörejä ja insinööriopiskelijoita, mutta myös muita tekniikan ja tietoalan ammattilaisia.

Insinööriliitto on asiantunteva työmarkkinaedunvalvoja ja -vaikuttaja. Jäsenilleen se tarjoaa työelämään liittyviä asiantuntijapalveluja kuten työsuhde- ja palkkaneuvontaa, tukea oman uran suunnitteluun sekä kattavat jäsenedut.
Ketkä voivat liittyä
Insinööriliiton jäsenjärjestöihin voivat liittyä insinöörit, muut tekniikanalan ammattilaiset sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevät.

Jäseneksi voi liittyä jo opiskeluaikana, sillä insinööriopiskelijoiden sekä muiden tekniikanalojen ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammatillinen edunvalvoja on Insinööriopiskelijaliitto IOL ry, joka on Insinööriliiton jäsenjärjestö.
Jäsenmäärä 70000 henkilöä Miehet 86 % Naiset 14 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi

K

Ylös
Verkkosivut http://www.knt.fi
Puhelinnumero 044 595 8562
Yleisesittely
Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry on kristillisessä kasvatus- ja nuorisotyössä toimivien ja alaa opiskelevien ammattiliitto.

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijoissa on yli 1100 jäsentä, joista opiskelijajäseniä on 245. Valtaosa heistä toimii kirkon nuorisotyön viroissa nuorisotyönohjaajina, nuorisotyön johtajina, hiippakuntien ja kirkkohallituksen erilaisissa kasvatuksen tehtävissä sekä kristillisten järjestöjen palveluksessa.
Ketkä voivat liittyä
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä päätoimisena toimiva, siihen valmistunut tai valmistuvassa oleva 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on vähintään ammattikorkeakoulu- tai vastaava tutkinto.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavan tutkinnon opiskelija.
Jäsenmäärä 1165 henkilöä Miehet 34.9 % Naiset 65.1 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.akiliitot.fi
Puhelinnumero +358 9 4270 1503
Yleisesittely
Kirkon akateemiset AKI ry on Suomen Kanttori-urkuriliiton ja Suomen kirkon pappisliiton yhteinen edunvalvonta- ja kattojärjestö. AKIn jäsenet ovat pääasiassa pappeja ja kanttoreita, jotka kuuluvat omiin perusliittoihinsa. Perusliitoissa on yhteensä 5747 jäsentä. Molemmilla liitoilla on myös opiskelijajäseniä ja opiskelijatoimintaa.

AKI on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n jäsen. AKIn perusliittoihin kuuluvien jäsenten asioita hoitavat työpaikoilla JUKOn asettamat luottamusmiehet.

Kirkon akateemiset AKI vastaa yhteisön palkka- ja muusta edunvalvonnasta sekä työmarkkina- ja järjestöyhteyksistä. Perusliitot vastaavat ammattialansa identiteettiin, koulutukseen ja ammatilliseen toimintaan liittyvistä asioista sekä kansainvälisistä ammatillisista yhteyksistä.
Ketkä voivat liittyä
Suomen Kanttori-urkuriliiton jäseneksi voi liittyä suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttorin virkaan pätevöittävän tutkinnon suorittanut kanttori. Kirkkomusiikin opiskelija (kanttorin virkaan pätevöittävät opinnot) voi liittyä liiton opiskelijajäseneksi.
Pappisliiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja lehtori, maisterijäseneksi teologian maisteri ja kandidaattijäseneksi teologian kandidaatti. Pappisliiton opiskelijajäseneksi voivat liittyä kaikki teologian opiskelijat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistosta sekä Åbo Akademista.
Jäsenmäärä 5747 henkilöä Miehet 51 % Naiset 49 %
Verkkosivut http://www.ktk-ry.fi
Puhelinnumero 020 7738670
Yleisesittely
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry on kaikkien teknisten alojen koulutettujen asiantuntijoiden ammatti- ja edunvalvontajärjestö. Liitto tarjoaa edunvalvonnan lisäksi mm. ansiosidonnaisen työttömyysturvan, oikeusturvaa, matkavakuutuksia ja muita jäsenetuja ja -palveluja. KTK on kunta-alan ainut koulutettujen teknisten toimihenkilöiden edunvalvontajärjestö. Pääosa jäsenistämme työskentelee kunnissa, kuntayhtymissä, kunnallisissa liikelaitoksissa ja osakeyhtiöissä. Ammattinimikkeitämme ovat mm. insinööri (AMK), rakennusmestari, teknikko, palopäällikkö, kaavoittaja, tietohallintojohtaja, terveystarkastaja, laboratorioanalyytikko, ruokahuoltopäällikkö, siivoustyönjohtaja, hortonomi, energianeuvoja tai karttasuunnittelija.
Ketkä voivat liittyä
Teknisiä palveluja tuottava ja niistä vastaava johto-, työnjohto- tai asiantuntijatehtävässä toimiva henkilö, jolla on teknisen alan korkeakoulu-, AMK- tai toisen asteen koulutus.
Jäsenmäärä 10000 henkilöä Miehet 70 % Naiset 30 %
Liity jäseneksi
Verkkosivut http://kuntoutusalanasiantuntijat.fi/
Yleisesittely
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on kuntoutusalan järjestöjen kattoliitto, jonka jäseniä ovat tällä hetkellä Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry.
Kuntoutusalan Asiantuntijat vastaa fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta ja sopimusneuvotteluista sekä jäsenille tarjottavista lakimiespalveluista. Liiton keskeisenä tavoitteena on edistää kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa ja tuoda entistä paremmin näkyväksi sen edustamien ammattialojen asiantuntijuutta osana sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillista kenttää.
Ketkä voivat liittyä
Kuntoutusalan Asiantuntijoihin liitytään jäsenyhdistysten kautta:
- Suomen Fysioterapeutit ry
- Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
Jäsenmäärä 11000 henkilöä

L

Ylös
Verkkosivut www.loimu.fi
Puhelinnumero 09 6226 850
Yleisesittely
Loimun jäsenet työskentelevät ihmiskunnan hyvinvoinnin ja maapallomme tulevaisuuden kannalta avainaloilla, kuten
• ympäristöntutkimuksessa ja –suojelussa
• lääke- ja muun kemianteollisuuden yrityksissä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä
• metsäteollisuuden ja –talouden aloilla
• biotalouteen liittyvissä tehtävissä sekä
• yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa merkittävän tutkimuksen parissa, jolla turvataan hyvän kehityksen mahdollisuudet tulevaisuudessa.

Loimulaisia työskentelee kaikilla työnantajasektoreilla ja useilla toimialoilla. Jäsenkunnasta 20 % on opiskelijoita. Yksityiselle sektorille on työllistynyt 40 %, valtiolle 22 %, yliopistolle 18 % ja kuntasektorille 8 %. Loimulaisilla on noin 1300 eri työnantajaa, joista suurin osa niistä on yrityksiä. Loimulaiset myös työskentelevät yli 1000 eri tehtävänimikkeellä. Suurimmat työnantajat ovat Helsingin ja Turun yliopisto, lääketeollisuutta edustava Orion, VTT ja Luonnonvarakeskus Luke.
Ketkä voivat liittyä
Loimulaiset ovat biologeja, biotieteilijöitä, kemistejä, geologeja, limnologeja, metsänhoitajia, ympäristötieteilijöitä, meteorologeja, maantieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, fyysikoita, matemaatikoita – ja monia muita.

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu kokoaa yhteen noin 15 000 eri alojen asiantuntijaa ja opiskelijaa. Loimulaiset ovat biologeja, biotieteilijöitä, kemistejä, geologeja, limnologeja, metsänhoitajia, ympäristötieteilijöitä, meteorologeja, maantieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, fyysikoita, matemaatikoita – ja monia muita.
Jäsenmäärä 15000 henkilöä Miehet 42 % Naiset 58 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi

M

Ylös
Puhelinnumero 020 122 4400
Yleisesittely
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Liiton nimenä oli helmikuuhun 2015 asti Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset tarjoaa jäsenilleen tukea ja turvaa työelämään sekä runsaasti koulutuksia. Jäsenpalvelut kattavat oikeusturvapalvelun ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan.
Ketkä voivat liittyä
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA tarjoaa järjestäytymisvaihtoehdon kaikille työsuhteessa oleville myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisille. Ammattinimike tai koulutustausta ei ole edellytys jäsenyydelle.

Kauppaedustajina toimivat yrittäjät ovat myös jäsenkelpoisia yritysmuotoon katsomatta.

Myynnin ja markkinnoinnin ammattilaiset MMA:n opiskelijajäseneksi voi liittyä opiskelija, joka on kiinnostunut myynti-, markkinointi- tai ostotehtävistä tulevaisuuden työuranaan.
Jäsenmäärä 27000 henkilöä Miehet 75 % Naiset 25 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi

O

Ylös
Verkkosivut http://www.oaj.fi
Puhelinnumero +35820748 9600
Yleisesittely
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Sen tehtävänä on opetusalalla toimivien oikeudellisen aseman turvaaminen, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantaminen ja henkisen ja fyysisen kunnon kohentaminen ja ylläpitäminen. Järjestö toimii koko opetus- ja kasvatusalan kehittämiseksi.

OAJ:hin kuuluu lastentarhanopettajia, peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajia, koulujen ja oppilaitosten johtajia ja rehtoreita, opetus- ja sivistystoimen johtajia ja asiantuntijoita sekä yliopistojen lehtoreita. Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi opiskelevia ja eläkkeelle jääneitä opettajia.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaikuttaa aktiivisesti opetusalan ja varhaiskasvatuksen säännöksiin ja kehitykseen. Sillä on vahva paikallisorganisaatio luottamusmiehineen.
Ketkä voivat liittyä
OAJ:n järjestäytymisperiaate on ammattikuntapohjainen. Järjestöön voivat liittyä kaikki opetustyötä tekevät. Jäsenyyden edellytyksenä on työskentely opettajana palkansaaja-asemassa kasvatus- ja opetusalalla. Jäseneksi voi liittyä, jos
• toimii opetus- ja kasvatusalalla opettajana tai siihen verrattavassa työssä
• on opettajankelpoisuus ja hakuhetkellä voimassa oleva työsuhde
• on vailla opettajakelpoisuutta, mutta pääsääntöisesti lukukauden kestävässä työsuhteessa

Jäseneksi voidaan hyväksyä perinteisten opettaja-, rehtori- ja johtajatehtävien lisäksi myös henkilöitä, jotka hoitavat muita opetustoimeen liittyviä tehtäviä, kuten hallinto, suunnittelu ja tutkimus.

Varhaiskasvatuksen alueella jäsenkelpoisia ovat myös lastentarhanopettajan tehtävissä ja päivähoidon esimiestehtävissä toimivat sosiaalikasvattaja- ja sosionomikoulutuksen (AMK) suorittaneet.

Täyden opettajakelpoisuuden puuttuminen ei ole jäsenyyden este. Myös ulkomaan kansalaiset voidaan hyväksyä jäseniksi.
Jäsenmäärä 120000 henkilöä Miehet 26 % Naiset 74 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi

P

Ylös
Verkkosivut http://professoriliitto.fi
Puhelinnumero 09 4250 700
Yleisesittely
Professoriliitto ajaa ja valvoo jäsenkunnan etuja palkkaaukseen, palvelussuhteeseen, työnkuvaan ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä. Liitto edistää tutkimuksen ja opetuksen vapautta, tutkimuksen ja opetuksen edellytysten parantamista sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kehittymistä. Professoriliitto käy säännöllisesti keskustelua poliittisten päättäjien, yliopistojen johdon sekä muiden tiede-, tutkimus- ja innovaatiosektorin vaikuttajien kanssa.
Ketkä voivat liittyä
Liiton jäseneksi voi liittyä yliopiston professori tai häneen verrattavassa asemassa oleva tutkija tai opettaja. Jäseneksi voidaan hyväksyä määräaikaisessa palvelussuhteessa työskentelevä, jos palvelussuhde kestää vähintään vuoden.

Professorin urapolulle (vakinaistamispolulle; tenure track) valittu, professoriksi tähtäävä henkilö voidaan hyväksyä liiton jäseneksi silloin, kun hän on saavuttanut urapolun toiseksi viimeisen vaiheen. Nimike on tällöin useimmiten apulaisprofessori (associate professor).

Valtion tutkimuslaitoksissa professoreina ja tutkimusprofessoreina työskentelevillä on Professoriliiton jäsenkelpoisuus. Näihin tehtäviin valituksi tuleminen on tyypillisesti edellyttänyt asianomaisen tieteellisen kelpoisuuden arviointia. Jäsenkelpoisuus harkitaan hakijakohtaisesti niiden kohdalla, jotka toimivat valtion tutkimuslaitoksissa tai muissa tutkimusorganisaatioissa tutkimusjohtajina, -professoreina tai vastaavissa tehtävissä.
Jäsenmäärä 2363 henkilöä Miehet 75 % Naiset 25 %
Liity jäseneksi
Verkkosivut http://paallystoliitto.fi
Puhelinnumero +358 40 3019290
Yleisesittely
Päällystöliitto on puolustusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnon aloilla toimiva valtakunnallinen ammattijärjestö, joka kuuluu Akavaan. Liitolla on 58 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 4500 henkilöjäsentä. Liiton jäsenyhdistysten jäsenistä valtaosa on koulutukseltaan opistoupseereita. Muita jäsenistön ammattinimikkeitä ovat upseeri, erikois- ja aliupseeri, raja- ja merivartija, sopimussotilas sekä eri siviilinimikkeet.
Ketkä voivat liittyä
Yksittäiset henkilöt kuuluvat Päällystöliitton sen jäsenyhdistysten kautta. Halutessaan järjestäytyä Päällystöliittoon tulee liittyä jäseneksi johonkin liiton jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistyksen säännöt määrittävät jäsenyyskriteerit. Yleisesti keskeisin vaatimus on, että henkilön tulee työskennellä puolustusministeriön tai sisäasiainministeriön hallinnonalalla. Täyttämällä yllä löytyvästä osoitteesta hakulomakkeen, liiton toimisto on yhteydessä palveluspaikkaasi lähinnä olevaan yhdistykseen ja välittää tietosi sille. Yhdistys ottaa puolestaan yhteyden sinuun. Voit myös olla suoraan yhteydessä paikalliseen yhdistykseen. Päällystöliiton jäsenyhdistykset on lueteltu liiton sivustolla kohdassa "Yhteystiedot".
Jäsenmäärä 4500 henkilöä Miehet 98.7 % Naiset 1.3 %
Liity jäseneksi

S

Ylös
Verkkosivut http://www.talentia.fi
Puhelinnumero 09 3158 6000
Yleisesittely
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia edistää ja valvoo yli 24 300 korkeasti koulutetun sosiaalialan ammattilaisen palkkauksellisia ja ammatillisia etuja.

Talentian ydintoimintaa on jäsentensä palkkauksellinen, ammatillinen ja koulutuksellinen edunvalvonta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viestintä.

Talentia kuuluu keskusjärjestö Akavaan ja julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöön JUKOon.
Ketkä voivat liittyä
Voit kuulua Talentiaan, jos
- olet suorittanut sosiaali- ja/tai terveysalan tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa
- olet suorittanut sosiaali- ja/tai terveysalan opistoasteen tutkinnon
olet em. alojen korkeakouluopiskelija
- sinulla on jokin muu soveltuva korkeakoulututkinto, pääaineesi on/oli esim. sosiaalipsykologia, sosiologia, sosiaalihallinto, sosiaaligerontologia, sosiaalinen kuntoutus, kasvatustiede

Voit kuulua Talentiaan myös rinnakkaisjäsenenä. Rinnakkaisjäseneksi hyväksytään hakija, joka täyttää Talentian jäsenkriteerit, mutta toimii muulla kuin liiton edustamalla sopimusalalla, esim.opetusala.

Talentialaisten yleisimpiä tutkintoja ovat mm.
- maisterin tutkinto (YTM, VTM, joihin sisältyy tai joiden lisäksi on suoritettu sosiaalityön syventävät opinnot)
- sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto: sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK
- humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi AMK
- sosiaalialan opistoasteen tutkinto
Jäsenmäärä 24300 henkilöä Miehet 7 % Naiset 93 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.safa.fi
Puhelinnumero 09 584 448
Yleisesittely
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta.

Vuonna 1892 perustetun yhdistyksen jäsenenä on noin 3 100 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia eli yli 80 prosenttia kaikista Suomen arkkitehdeista. Lisäksi SAFAlla on noin 600 opiskelijajäsentä. Suomen Arkkitehtiliiton jäsenet käyttävät ammattinimikkeensä yhteydessä SAFA-lyhennettä Arkkitehti SAFA.
Ketkä voivat liittyä
Liiton jäseninä on ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneita arkkitehteja. Jäsenyyttä hakevalta vaaditaan, että hän täyttää Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin arkkitehteja koskevat vaatimukset yliopistotutkinnon ja sen yhteydessä mahdollisesti vaadittavien liitteiden osalta.
Jäsenmäärä 3710 henkilöä Miehet 58 % Naiset 42 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut www.ekonomit.fi
Puhelinnumero 0201 299 299
Yleisesittely
Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer ry on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. Suomen Ekonomit on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö yli 50 000 jäsenellään.
Ketkä voivat liittyä
Ekonomijäseneksi voit liittyä suoritettuasi:
- Kauppatieteellisen alemman yliopistotutkinnon (ekonomi, diplomekonom, akateeminen sihteeri, diplomkorrespondent, kirjeenvaihtaja, nykyinen kauppatieteiden kandidaatti
[KTK]) tai ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon (nykyinen kauppatieteiden maisteri
[KTM]) suomalaisesta yliopistosta
- Suomalaisen kauppatieteellisen yliopistollisen jatkotutkinnon (lisensiaatti tai tohtori)
- Vastaavan kauppatieteellisen yliopistotutkinnon pohjoismaisesta yliopistosta
- Kauppatieteellisen yliopistotutkinnon pohjoismaiden ulkopuolelta (Euroopassa yleisimmin Bachelor tai Master of Science in Economics). Jäsenkelpoisuuden edellytyksenä pääsääntöisesti vähintään kolme vuoden (180 ECTS) yliopistollinen koulutus, tapauskohtainen käsittely.
- Suomalaisen laajan MBA -ohjelman yliopistoyhteisössä, jos sinulla on vähintään alempi yliopistollinen perustutkinto.
Jäsenmäärä 50000 henkilöä Miehet 47 % Naiset 53 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.sell.fi
Puhelinnumero 09 7745 4810
Yleisesittely
Suomen Eläinlääkäriliitto ry on eläinlääkärien ammattijärjestö ja edunvalvoja, johon kuuluu noin 90 prosenttia Suomen eläinlääkäreistä ja valtaosa alan opiskelijoista. Suomen Eläinlääkäriliitto on perustettu vuonna 1892.

Liitto tekee eläinlääkintää ja ympäristöterveydenhuoltoa koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Liitto neuvottelee eläinlääkärikunnan puolesta ammatillisissa, yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä ja edistää ammattikunnan täydennyskouluttautumista.
Ketkä voivat liittyä
Suomen Eläinlääkäriliittoon voivat liittyä eläinlääketieteen opiskelijat ja laillistetut eläinlääkärit.
Jäsenmäärä 2339 henkilöä Miehet 26 % Naiset 74 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.farmasialiitto.fi
Puhelinnumero 029 7010 1090 (arkisin klo 9-12)
Yleisesittely
Suomen Farmasialiitto on proviisorien, farmaseuttien, lääkealan erityiskoulutettujen ja alan opiskelijoiden ammattiliitto. Valtaosa jäsenistämme työskentelee yksityisissä apteekeissa. Apteekkien lisäksi farmasian asiantuntijoita on esimerkiksi sairaaloissa, lääketeollisuudessa ja valtion palveluksessa mm. Fimeassa ja Kelassa. Farmasialiitto on perustettu 1917.
Neuvottelemme farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen apteekkisektorille ja vaikutamme muilla sektoreilla työskentelevien jäsentemme työsuhteen ehtoihin. Annamme palkkasuosituksia opiskelijoista lääketeollisuuden ylempiin toimihenkilöihin.
Kehitämme aktiivisesti farmasian alaa ja lääkepolitiikkaa. Olemme jäsenenä useissa toimikunnissa. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa sekä annamme lausuntoja ja teemme esityksiä viranomaisille ja poliittisille päättäjille. Vaikutamme koulutukseen tapaamisten, kannanottojen ja työryhmien kautta. Jäsenemme saavat meiltä alan kattavimmat urapalvelut.
Ketkä voivat liittyä
Jäseneksi voivat liittyä farmaseutit ja proviisorit sekä farmaseutti- ja proviisoriopiskelijat.
Jäsenmäärä 8000 henkilöä Miehet 8 % Naiset 92 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.hammaslaakariliitto.fi
Puhelinnumero 09 622 0250
Yleisesittely
Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja alan opiskelijoiden
ammatti- ja asiantuntijajärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki Suomessa toimivat hammaslääkärit. Hammaslääkäriliitto valvoo jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja puolustaa suun terveydenhuollon asemaa. Liitto toimii yhdyssiteenä eri tehtävissä työskentelevien hammaslääkäreiden välillä ja pyrkii vahvistamaan ammattikunnan yhteenkuuluvuutta. Hammaslääkäriliitto vaalii hammaslääkärien eettisiä arvoja ja edistää keskustelua alan eettisistä kysymyksistä.
Ketkä voivat liittyä
Liiton sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksen perusteella hyväksyä hammaslääkäri, joka on saanut terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun oikeuden tai luvan toimia hammaslääkärinä Suomessa. Tämä tarkoittaa henkilöä, joka on suorittanut hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon, mutta ei vielä käytännön palvelua. Myös ulkomaisen tutkinnon suorittaneet, jotka ovat saaneet Suomessa joko määräaikaisen tai pysyvän laillistuksen, voivat liittyä Hammaslääkäriliiton jäseniksi. Hammaslääketieteen opiskelija voidaan hyväksyä hakemuksen perusteella Liiton opiskelijajäseneksi.
Jäsenmäärä 6800 henkilöä Miehet 31 % Naiset 69 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.lakimiesliitto.fi
Puhelinnumero (09) 8561 0300
Yleisesittely
Suomen Lakimiesliitto on kaikkien juristien taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ajava järjestö. Liittoon kuuluu noin noin 75 % suomalaisista lakimiehistä. Urapalvelut, Lakimiesrekrytointi, alennukset ja muut jäsenedut sekä työsuhdeneuvonta ja oikeusturvavakuutus hyödyttävät jäsenistöä sekä työssä että vapaa-ajalla. Liiton jäsenmaksuun sisältyy työttömyyskassan jäsenmaksu, joten työttömät jäsenemme saavat ansiosidonnaista päivärahaa.

Lakimiesliiton jäsenmäärä on kasvussa. Vastavalmistuneista juristeista lähes kaikki liittyvät liittoon.
Ketkä voivat liittyä
Voit liittyä Lakimiesliiton jäseneksi, jos olet suorittanut Suomessa oikeustieteen maisterin, oikeustieteen kandidaatin tai oikeusnotaarin tutkinnnon.

Voit liittyä jäseneksi myös silloin, jos sinulla on tutkinto, joka tunnustetaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti Suomessa lakimiestutkinnoksi. Lisätietoja tutkintojen tunnustamisesta antavat Opetushallitus ja Lakimiesliitto.
Jäsenmäärä 15030 henkilöä Miehet 50 % Naiset 50 %
Liity jäseneksi
Verkkosivut http://www.laakariliitto.fi
Puhelinnumero (09) 393 091
Yleisesittely
Suomen Lääkäriliitto on ammattijärjestö, johon lähes kaikki maassa toimivat lääkärit kuuluvat. Lääkärien päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Liitto kokoaa lääkärikunnan puolustamaan yhteisiä ammatillisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia tavoitteitaan.

Lääkäriliitto valvoo jäsentensä etuja. Se kehittää monin tavoin myös terveydenhuollon, lääkärikoulutuksen ja lääkärien työn laatua. Liitto tekee aktiivista kansainvälistä yhteistyötä lääkärien ja potilaiden etujen ajamisessa ja eettisissä kysymyksissä.
Ketkä voivat liittyä
Lääkäriliiton sääntöjen mukaan liiton jäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on suorittanut korkeakoulussa sellaisen lääketieteellisen perustutkinnon, jonka perusteella hänelle voidaan myöntää oikeus harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa joko itsenäisesti tai rajoitettuna. Lääketieteen opiskelija hyväksytään Lääkäriliiton jäseneksi valtuuskunnan erikseen päättämien periaatteiden mukaisesti. Kutsumisesta päättää liiton hallitus.
Jäsenmäärä 23694 henkilöä Miehet 45 % Naiset 55 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut www.spjl.fi
Puhelinnumero (09) 3484 2400
Yleisesittely
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) on omilla sektoreillaan merkittävin ammattijärjestö ja tulee sellaisena säilymäänkin. Suomen poliiseista 90 % kuuluu Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon. SPJL:n lähes sata jäsenyhdistystä kokoavat poliisit, poliisin toimihenkilöstön sekä oikeuslaitoksen ja hätäkeskuksen ammattiliset yhteen.
Ketkä voivat liittyä
Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu noin 11 100 jäsentä. Liitolla on myös opiskelijajäseniä. SPJL:n historia alkaa Suomen Poliisien Liiton perustamisesta vuonna 1923.
Jäsenmäärä 11100 henkilöä
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.psyli.fi
Puhelinnumero +358 9 6122 9122
Yleisesittely
Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö, joka on perustettu vuonna 1957. Psykologiliitto edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan psykologeja koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön. Liitossa on noin 6 300 jäsentä. Jäsenmäärä kasvaa tasaisesti. Yli 90 prosenttia suomalaisista psykologeista on järjestäytynyt Psykologiliittoon.

Liiton julkaisu on Psykologi-lehti, joka ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.
Liiton jäsenten työttömyysturva on hoidettu Opettajien työttömyyskassan kautta.
Ketkä voivat liittyä
Yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi psykologian maisterin tai sitä vastaavan akateemisen loppututkinnon suorittaneen henkilön, ja myös psykologian koulutusohjelmaa opiskelevan henkilön, jonka asuin- tai työpaikka on yhdistyksen toimialueella.

Johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi myös psykologin, joka tilapäisesti oleskelee ulkomailla, mutta jonka asuin- tai työpaikka on ollut yhdistyksen toimialueella.
Jäsenmäärä 7288 henkilöä Miehet 15 % Naiset 85 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.puheterapeuttiliitto.fi
Puhelinnumero 010 271 2164
Yleisesittely
Suomen Puheterapeuttiliitto on puheterapeuttien edunvalvonnasta vastaava ammattiliitto, joka on perustettu vuonna 1966. Puheterapeuttiliitto kuuluu keskusjärjestö Akavaan.
Ketkä voivat liittyä
Puheterapeuttiliiton jäsenyyttä voi hakea Suomessa laillistettu puheterapeutti tai puheterapeutiksi opiskeleva henkilö.

Puheterapia-alasta kiinnostuneet henkilöt voivat liittyä Puheterapeuttiliiton kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenet saavat Puheterapeutti-lehden sekä Puheterapeuttien Kustannus Oy:n koulutukset ja tuotteet jäsenetuhintaan.
Jäsenmäärä 1528 henkilöä Miehet 1 % Naiset 99 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.terveydenhoitajaliitto.fi
Puhelinnumero 09 2527 4400
Yleisesittely
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on terveydenhoitajien ja audionomien ammatillinen etujärjestö. Liittoon kuuluu 15 alueellista terveydenhoitajayhdistystä ja valtakunnallinen Audionomiyhdistys.

Terveydenhoitajaliitto hoitaa jäsentensä palkkausta, työsuhteita ja sosiaalisia etuja sekä koulutus- ja ammatillisia asioita koskevan edunvalvonnan. Liitto osallistuu kansanterveystyön, terveyden- ja sosiaalihuollon ja terveysalan koulutuksen kehittämiseen. Terveydenhoitajaliitto on myös terveyden edistämisen asiantuntijajärjestö. Se vaikuttaa aloitteillaan ja kannanotoillaan maan työmarkkina-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.
Ketkä voivat liittyä
Jäsenyhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen terveydenhoitaja ja audionomi tai vastaavassa työssä oleva. Jäseneksi hyväksytään myös terveydenhoitaja- tai audionomikoulutuksessa oleva opiskelija.
Jäsenmäärä 7500 henkilöä Miehet 1 % Naiset 99 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.stthl.net
Puhelinnumero 09-4178 7700
Yleisesittely
Suomen Työterveyshoitajaliitto on työterveyshoitajien valtakunnallinen etujärjestö, jonka tehtävänä on valvoa työterveyshoitajien ammatillisia ja palkkauksellisia etuja. Se on ainoana liittona erikoistunut juuri työterveyshuollossa työskentelevien jäsentensä edunvalvontaan sekä ammatillisissa että sopimusasioissa.
Ketkä voivat liittyä
Suomen Työterveyshoitajaliittoon voi liittyä terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, joka toimii työterveyshuollossa tai sitä läheisesti sivuavassa toimessa. Liittoon voi liittyä myös terveydenhoitaja, joka opiskelee työterveyshuollon pätevöitymis- tai jatko-opintoja.
Jäsenmäärä 2000 henkilöä

T

Ylös
Verkkosivut http://www.tek.fi/
Puhelinnumero (09) 229 121
Yleisesittely
Tekniikan akateemiset TEK on noin 73 000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Liiton piiriin kuuluu lisäksi merkittävä määrä tietoalan ammattilaisia, fyysikkoja, matemaatikkoja ja muita yliopistotutkinnon suorittaneita.

TEK on jäsenensä tukena opintojen alusta läpi ammattiuran. TEK tarjoaa jäsenilleen ammattijärjestökentän parhaat ammattiuraa tukevat palvelut. TEK tukee ja hoitaa jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa yksilö- ja työpaikkatasolla sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
Ketkä voivat liittyä
Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut Suomessa diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon tai vastaavan matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon (matemaatikot, fyysikot, tietojenkäsittelytieteilijät ja suunnittelumaantieteilijät).

Myös henkilö, joka on suorittanut vastaavantasoisen ulkomaisen tutkinnon, tai jolla on näitä tutkintoja vastaava tutkinto tai pätevyys ja joka toimii tekniikan alalla, voidaan hyväksyä vuosijäseneksi. Jäsenyyttä voi hakea myös tutkinnon ollessa kesken, jos muut edellä mainitut ehdot täyttyvät.
Jäsenmäärä 73000 henkilöä Miehet 81 % Naiset 19 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://tieteentekijoidenliitto.fi
Puhelinnumero 0207589610
Yleisesittely
Tieteentekijöiden liitto on yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoiden, opettajien ja muiden akateemisten asiantuntijoiden ammattijärjestö. Suurin jäsenryhmä on eri nimikkeillä työskentelevät väitöskirjantekijät.

Liiton jäsenistä yli puolet työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa ja suuri osa kausittain myös apurahalla. Liitto on tehnyt ja tekee jatkuvasti tuloksellista työtä määräaikaisten ja apurahatutkijoiden aseman parantamiseksi.

Apuraha- ja työttömyyskausina liiton jäsenet maksavat poikkeuksellisen pientä jäsenmaksua (6 euroa kuukaudessa).

Liittoon järjestäydytään pääasiassa saman työpaikan, ei saman koulutusalan mukaan.
Jäsenistön tukena ovat liiton yliopistokohtaiset laajat ja osaavat luottamushenkilö- ja neuvotteluverkostot.

Liitto edistää jäsenistönsä palkkauksellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Tieteentekijöiden liitto on perustettu vuonna 1967 ja se on Akavan suurin jäsenjärjestö yliopistosektorilla.
Ketkä voivat liittyä
Tieteentekijöiden liiton jäseneksi voivat liittyä yliopistoissa, Suomen Akatemiassa ja muissa vastaavissa opetus- ja tutkimuslaitoksissa tutkimus-, opetus- ja tietohuoltotyötä harjoittavat.
Jäsenmäärä 6800 henkilöä Miehet 40 % Naiset 60 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi
Verkkosivut http://www.tral.fi
Puhelinnumero 020 155 8800
Yleisesittely
Tradenomiliitto TRAL ry on tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden ammattijärjestö. Tradenomitutkinnon suorittaneet järjestäytyvät TRAL:n jäseniksi.

TRAL on kaikkien tradenomien työelämän edunvalvonta-, palvelu- ja markkinointiorganisaatio työmarkkinoilla. TRAL:n tehtävänä on myös tehdä tutkintoa tunnetuksi ja edistää tradenomien asemaa työelämässä.

Tutkintopohjaisena liittona TRAL edustaa tradenomeja riippumatta heidän toimialastaan tai työtehtävästään aina opiskeluajoista eläkeikään saakka. TRAL on perustettu vuonna 1996 ja on yksi Akavan nopeimmin kasvavista liitoista.

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry on valtakunnallinen tradenomiopiskelijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseneksi voivat liittyä kaikki tradenomi- ja BBA- opiskelijat. Liitto on opiskelijoiden itsensä perustama ja johtama etujärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja tradenomikoulutukseen ja ammatillisiin kysymyksiin liittyen. TROL on Tradenomiliitto TRAL ry:n itsenäinen jäsenliitto.
Ketkä voivat liittyä
TRAL:n jäseneksi voivat liittyä kaikki tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneet riippumatta työtehtävästä tai toimialasta.
Tradenomiopiskelijat voivat liittyä Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäseneksi.
Jäsenmäärä 30000 henkilöä Miehet 30 % Naiset 70 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi

U

Ylös
Verkkosivut http://www.upseeriliitto.fi
Puhelinnumero 09 6689 400
Yleisesittely
Upseeriliitto on puolustusvoimissa ja rajavartiolaisoksessa palvelevien upseerien akavalainen ammattijärjestö. Upseerien järjestäytymisaste puolustusvoimissa on yli 98 %. Liiton tärkein tehtävä on jäsenistön edunvalvonta.

Upseeriliitto julkaisee Sotilasaikakauslehteä, joka on maamme johtava sotilasalan ammattilehti ja jäsenkunnan järjestölehti.
Ketkä voivat liittyä
Liittoon voi kuulua
- varsinaisena jäsenenä hallituksen hyväksymä vakinaisessa palveluksessa tai erossa vakinaisesta palveluksesta oleva upseeri, erikoisupseeri ja sotilaspappi, upseerin korkeakoulututkintoa suorittamaan hyväksytty ja opiskelunsa aloittanut opiskelija, puolustushallinnon tai rajavartiolaitoksen palveluksessa oleva erityiskoulutettu sekä näillä hallinnonaloilla toimiva jäsentensä edunvalvontaan tarkoitettu oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisön jäsenten on oltava liiton varsinaisia jäseniä.
- kunniajäsenenä hallituksen esityksestä liittovaltuuston kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä kutsuttu liiton tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistänyt henkilö,

Upseerin erityiset kelpoisuusvaatimukset

Erityisenä kelpoisuusvaatimuksena upseerin virkaan on:
1) sotatieteiden maisterin tutkinto ja sotilasammatilliset opinnot;
2) upseerin tutkinto; tai
3) sotatieteiden kandidaatin tutkinto, sotilasammatilliset opinnot ja lentäjän koulutus.

Erityisenä kelpoisuusvaatimuks
Jäsenmäärä 5838 henkilöä Miehet 98.39 % Naiset 1.61 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi

Y

Ylös
Verkkosivut http://www.yhteiskunta-ala.fi
Puhelinnumero 010 231 0350
Yleisesittely
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on yhteiskunnallisen alan osaajien etu- ja palvelujärjestö. Tyypillinen koulutustausta on yhteiskuntatieteellinen, humanistinen tai kasvatustieteellinen korkeakoulututkinto. Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat VTM, YTM ja HTM.

Jäsenet työskentelevät eri sektoreilla esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Jäsenistö jakaantuu toimialasektoreittain seuraavasti: valtio 33 %, kunta 20 %, yritykset 18 %, järjestöt 16 % ja yliopistot ja ammattikorkeakoulut 10 %. Yhteiskuntaosaajat ovat monitaitoisia, mistä kertoo se, että samoja ammattinimikkeitä – esimerkiksi asiantuntija, suunnittelija, projektipäällikkö, henkilöstöpäällikkö, tutkija, johtaja – löytyy kaikilta sektoreilta.

Liitto perustettiin vuonna 1947, ja sen nimi oli maaliskuuhun 2012 asti Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry. Liitto valvoo jäsentensä ammatillisia etuja, antaa palvelussuhdeneuvontaa ja toimii yhteiskuntatieteellisten tutkintojen arvostuksen nostamiseksi.
Ketkä voivat liittyä
Jäseneksi voivat liittyä yliopistossa yhteiskunta-alan korkeakoulututkinnon suorittaneet tai tutkintoa opiskelevat henkilöt sekä yhteiskunnallisella alalla työskentelevät korkeakoulutetut.
Jäsenmäärä 12500 henkilöä Miehet 34 % Naiset 66 %
Liity jäseneksi Liity opiskelijajäseneksi